join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Պաշտոնի անձնագիր

«ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ» ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Հ/Հ Անվանումը Նկարագիրը
1. Պաշտոնի անվանումը Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր
2. Կոդը Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորի պաշտոնն ընդգրկվում է զբաղմունքների դասակարգչի 1-ին հիմնական խմբի 1229 ստորին խմբում:
3. Դերը

Համալսարանի որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների (այսուհետ` Աշխատանքների) ծրագրում, կազմակերպում և հսկում այդ Աշխատանքների կատարմանը, Համալսարանի ստորա­բաժա­նումների աշխատողներին և այլ շահագրգիռ անձանց ներգրավում, ուսումնական գործընթացի պլանավորում, կազմակերպում և վերահսկում:

Որակի ապահովման և ուսումնական գործընթացում մասնակցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների գնահատում և վերահսկում, կրթական բարեփոխումների և որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման և լրացուցիչ կրթության կազմակերպման իրականացում:
4. Խնդիրների բնագավառը  և աշխատանքային  գործընթացները
4.1. Բնագավառ  1. Կազմակերպչական և հսկման աշխատանքներ
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Որակի ապահովման, ուսումնական աշխատանքների ընթացքի հսկողություն, տարատեսակ  լրացուցիչ միջոցառումների ծրագրում և կազմակերպում:
 • Կրթական գործընթացում մասնակցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգում, ուսումնական գործունեության ընթացիկ և հեռանկարային ուղղությունների մշակում:
 • Այլ հաստատությունների կամ կազմակերպությունների հետ համատեղ միջոցառումների կազմակերպում,  ծրագրավորում և իրականացում:
4.2. Բնագավառ  2. Ուսումնական աշխատանքների կազմակերպում 
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Համալսարանում իրականացվող ուսումնական բոլոր աշխատանքների վերահսկում, ուսումնական մասի և ամբիոնների ուսումնամեթոդական աշխատանքների համակարգում:
 • Lրացուցիչ մասնագիտական կրթության բնագավառում անհրաժեշտ իրավական ակտերի, ուսումնական ծրագրերի, մեթոդական ցուցումների, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համակարգում և վերահսկում:
 • Կադրերի վերապատրաստման և մասնագիտական ուսուցման աշխատանքների համակարգում։
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքների պլանավորման և հաշվառման նորմերի հետևում։
 • Ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ հիմնական խնդիրների լուծում, որոշումների ընդունում։
 • Ուսումնական և մեթոդական գործընթացների իրականացման վերաբերյալ անհրաժեշտ գործավարական և այլ փաստաթղթերի մշակման և տեղում ներդրման աշխատանքների ղեկավարում։
 • Համալսարանի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի աշխատանքներին մասնակցություն, որոշումների կատարման ապահովում։
 • Պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների և այլ փաստաթղթերի մշակման ապահովում։
 • Համալսարանում ուսուցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատողների աշխատանքային  գործունեության ուղղորդում և հսկողություն։
 • Ուսումնական գործընթացներում  այլ աշխատողների ներգրավման մասին առաջարկությունների ներկայացում:
4.3. Բնագավառ  3. Ֆինանսատնտեսական աշխատանքներ
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Համալսարանի տարեկան ֆինանսատնտեսական ծրագրի, եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի  վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում։
 • Ըստ անհրաժեշտության՝ լրացուցիչ Աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշվի, նախագծերի պատրաստում  և այն ռեկտորի հաստատմանը ներկայացում։
 • Համալսարանի գույքի և ֆինանսական միջոցների մասին առաջարկությունների ներկայացում:   
4.4. Բնագավառ  4. Կազմակերպակառավարչական աշխատանքներ
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Համալսարանի առանձին ստորաբաժանումների աշխատողների և այլ շահագրգիռ  անձանց  իր կողմից համակարգվող Աշխատանքներում ներգրավում։
 •  Համալսարանի Աշխատանքներում ակտիվ մասնակցած անձանց խրախուսման ներկայացում։
 • Իր կողմից համակարգվող Աշխատանքներում լրացուցիչ միջոցառումների նախագծման աշխատանքներին մասնակցություն։
 • Համալսարանի կողմից ներկայացվող բոլոր տեսակի հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին մասնակցություն:
4.5. Բնագավառ   5. Կադրային  աշխատանքներ
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Իր կողմից համակարգվող Աշխատանքներում ներգրավված  աշխատողների ընտրության գործընթացում մասնակցություն, աշխատողների աշխատանքի ընդունման կամ աշխատանքից ազատելու մասին առաջարկությունների ներկայացում։
 • Իր կողմից համակարգվող Աշխատանքներում ներգրավված  աշխատողներին  խրախուսման  կամ տույժի ենթարկելու մասին առաջարկությունների ներկայացում: 
5. Պատասխանատվությունը և բարդության  աստիճանը
5.1. Պատասխանատվությունը

Պատասխանատվություն է կրում իր համակարգման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նախագծման, իրականացման և հսկման համար: Այդ աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ գործում է  ինքնուրույնաբար, առաջնորդվելով գործող իրավական ակտերով և կարգերով, ինչպես նաև ռեկտորի հանձնարարականներով:

Պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև իրեն առաջադրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
5.2. Բարդության աստիճանը Կատարում է բարդ, որոշ  դեպքերում  առավել  բարդ աշխատանք: 
6. Աշխատանքային գիտելիքներ և կարողություններ
6.1. Գիտելիքները

Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորը  պետք է  իմանա.

 • իր կողմից համակարգվող Աշխատանքների կառավարման և կազմակերպման ձևերը և սկզբունքները,
 • Համալսարանի գործունեության առանձնահատկությունները, իր կողմից համակարգվող Աշխատանքների  կազմակերպման  և իրականացման  ձևերը,
 • ոլորտի նորմատիվ  իրավական հենքը (ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն),
 • Պետական մարմիններ ներկայացվող հաշվետվությունների տեսակները, դրանց կազմման ընդհանուր սկզբունքները,
 • բիզնես պլանների կազմման ընդհանուր սկզբունքները,
 • Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման, դրանց արդյունքների հրատարակման ընթացակարգերը,
 • կադրերի վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպման ձևերը:
6.2. Կարողությունները 

Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորը  պետք է  կարողանա.

 • կանխատեսել Համալսարանի հետագա զարգացման հիմնական ուղղությունները`  նախանշելով դրա համար անհրաժեշտ կադրային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները,
 • բացահայտել, վերլուծել և գնահատել Համալսարանի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրները, ինչպես նաև դրանց տալ ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ և ապահովել այդ աշխատանքների կատարումը,
 • գնահատել իր կողմից համակարգվող Աշխատանքների ընթացքը և արդյունքները,
 • վարել զրույցներ, բանակցություններ սովորողների, նրանց ծնողների և այլ շահագրգիռ անձանց հետ, 
 • վերլուծել իր կողմից համակարգվող Աշխատանքների արդյունքները, կատարել նախանշված ծրագրերում հետագա արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկներ,
 • կազմել իր կողմից համակարգվող Աշխատանքների վերաբերյալ  հաշվետվություններ:
7. Լրացուցիչ գիտելիքներ և կարողություններ
7.1. Լրացուցիչ  գիտելիքներ

Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորը  պետք է  իմանա.

 • հոգեբանության և մանկավարժության հիմունքները, միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման սկզբունքները, բանակցությունների վարման ընդհանուր կանոնները,
 • աշխատողների մոտիվացիայի (շահադրդման) բացահայտման, վերահսկման և կառավարման մեթոդները,
 • աշխատողների էթիկայի կանոնները:
7.2. Լրացուցիչ կարողություններ

Որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորը  պետք է  կարողանա.

 • ինքնուրույն աշխատել համակարգչի վրա` օգտագործելով ժամանակակից կիրառական ծրագրային համակարգեր,
 • շփվել գործընկերների հետ օտար լեզվով` մասնագիտական և առօրյա խոսակցական մակարդակով,
 • կիրառել կառավարման ժամանակակից մեթոդները, հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների կառուցման մեթոդները անձնակազմի հետ իր աշխատանքի ժամանակ,
 • կիրառել բանակցությունների վարման մեթոդները,
 • ինքնուրույն պլանավորել և կազմակերպել աշխատանքները:
8. Բազային մասնագիտության ոլորտը
 •  Բարձրագույն կրթություն։
 • Գիտական աստիճան և/կամ գիտական կոչում։  
 • Առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային ստաժ, բուհական համակարգում կառավարման առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, կամ պետական կառավարման համակարգում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:
9. Որակավորման մակարդակը ՈՄ-8 

 

«ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ» ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Հ/Հ Անվանումը Նկարագիրը
1. Պաշտոնի անվանումը Որակի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ
2. Կոդը Որակի ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնն ընդգրկվում է զբաղմունքների դասակարգչի 2-րդ հիմնական խմբի 2351 ստորին խմբում:
3. Դերը Մասնակցություն որակի ապահովման գործընթացներին՝ (այսուհետ` Գործընթաց) պրոռեկտորի  հանձ­նա­րարությամբ համալսարանի ընթացիկ գործունեության պլանավորման և պարտա­կանություններով սահման­ված աշխա­տանք­ներին: Պրոռեկտորի հանձնարարությամբ մասնակցություն ոլորտային գործառույթ­ներից բխող հիմնախնդիրների  լուծմանը և որոշումների ընդունմանը: Պրոռեկտորի, նաև Համալսարանի ռեկտորի հանձնարարականների կատարում:
4. Խնդիրների բնագավառը  և աշխատանքային  գործընթացները
4.1. Բնագավառ  1. Կազմակերպակառավարչական աշխատանքներ
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Պրոռեկտորի հանձնարարությամբ մասնակցում է համալսարանում ՈԱ գործառույթներից բխող հիմնախնդիրների լուծմանը և որոշումների  ընդունմանը, իրեն առաջադրված խնդիրները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարմանը։
 • Համալսարանի ռեկտորի հանձնարարությամբ, որպես ներկայացուցիչ շփվում է այլ կազմակերպու­թյուն­ների ներկայացուցիչների հետ, մասնակցում է տարբեր բնույթի խորհրդակցությունների և քննարկումների։
Պրոռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում Համալսարանի հետագա զարգացման վերաբերյալ:
4.2. Բնագավառ  2. Փաստաթղթային աշխատանքների կազմակերպում
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • ՈԱ փաստաթղթային գործավարության ապահովում, կրթության որակի կառավարմանը վերաբերող փաստաթղթային ձևերի և նմուշների մշակում, նոր արդյունավետ առաջարկությունների ներկայացում։
 • Իր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ սահմանված պարբերականությամբ հաշվետվությունների ներկայացում Համալսարանի ռեկտորին կամ որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով պրոռեկտորին։
Մասնակցություն ՈԱՀ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին:
4.3. Բնագավառ  3. Մասնագիտական  գործունեության իրականացում
 

Աշխատանքային գործառույթները

 • Մասնակցություն ՈԱ աշխատանքային ծրագրերով նախատեսված գործառույթների իրականացմանը։
 • Մասնակցություն կրթության կառավարման գործընթացին վերաբերող Համալսարանի կանոնակարգերի մշակման աշխատանքներին։
 • Տեղեկատվական տվյալների նախապատրաստում։
 • Որակի ապահովման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, համապատասխան մեխանիզմների տեղայնացման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում։
 • Մասնակցություն կրթության կազմակերպման գնահատման գործընթացին, այդ թվում՝ ուսումնա­մեթոդական, նյութատեխնիկական, կադրային ապահովվածության արդյունավետության, համա­պա­տասխան  առաջարկությունների ներկայացում։
 • Մասնակցություն ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներքին համակարգի մշակման աշ­խա­տան­քներին՝ բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման արդի պահանջներին համապատասխան։
 • Ռեկտորի հրամանների, ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարում։
Մասնակցություն Համալսարանի ինքնագնահատման գործընթացի և հաջորդող գործողությունների կազմակերպման աշխատանքներին, այլ ստորաբաժանումների և մասնագետների հետ համագործակցու­թյան և համատեղ ծրագրերի իրականացման ապահովում:
5. Պատասխանատվությունը և բարդության  աստիճանը
5.1. Պատասխանատվությունը

Կրում է պատասխանատվություն իր գործառույթներից բխող աշխատանքների իրականացման համար: Այդ աշխատանքները կատարում է ինքնուրույնաբար պրոռեկտորի անմիջական հսկողությամբ և նրա հետ համաձայնեցված:

Պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ վերազանցելու, ինչպես նաև իրեն առաջադրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
5.2. Բարդության աստիճանը Կատարում է միջին բարդության և բարդ աշխատանքներ:
6. Աշխատանքային գիտելիքներ և կարողություններ
6.1. Գիտելիքները

Որակի ապահովման առաջատար մասնագետը պետք է  իմանա.

 • ՈԱ քաղաքականության պահանջներից բխող գործառույթների իրականացման ընթացակարգերը և ձևերը,
 • Համալսարանի կառուցվածքը, իրականացվող գործունեության նպատակները, ԱԲՀ-ի  փաստաթղթա­շրջա­նառության, այդ թվում՝ էլեկտրոնային,  կազմակերպման ձևերը և գործող կարգը,
 • Համալսարանում կիրառվող տարբեր բնույթի հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման կարգը,
 • ոլորտի նորմատիվ իրավական հենքը («Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մաս­նա­գիտական կրթության մասին» ՀՀ) և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն: 
6.2. Կարողությունները 

Որակի ապահովման առաջատար մասնագետը պետք է  կարողանա.

   
 • մասնակցել ՈԱ աշխատանքներին և ապահովել նախատեսվող հիմնական գործառույթների իրա­կա­­նա­ց­մանը,
 • ելնելով ԱԲՀ-ի առաքելությունից, նպատակներից` որակի ապահովման և կրթության բարեփոխումների գծով ներկայացնել Համալսարանի  զարգացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
 • մասնակցել ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող համատեղ աշխատանքներին,
 • կիրառել ոլորտին առնչվող իրավական ակտերը,
 • պատրաստել տարբեր բնույթի հաշվետվություններ, կատարել հետազոտությունների վերլու­ծու­թյուններ,
 • աջակցել ՈԱ իրականացվող աշխատանքներին։ 
7. Լրացուցիչ գիտելիքներ և կարողություններ
7.1. Լրացուցիչ  գիտելիքներ

Որակի ապահովման առաջատար մասնագետը պետք է  իմանա.

 • Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման սկզբունքները, աշխատանքային հարաբե­րու­թյունները կանոնակարգող իրավական դաշտը, բանակցությունների վարման ընդհանուր կանոն­ները,
 • աշխատողների էթիկայի կանոնները:
7.2. Լրացուցիչ կարողություններ

Որակի ապահովման առաջատար մասնագետը պետք է  կարողանա.

 • ինքնուրույն աշխատել համակարգչի վրա` օգտագործելով ժամանակակից կիրառական ծրագրային համակարգեր, շփվել գործընկերների հետ օտար լեզվով` մասնագիտական և առօրյա խոսակցական մակարդակով,
 • կիրառել միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման սկզբունքները, վարել բանակցություններ և զրույցներ աշխատողների, սովորողների, այլ բաժինների ղեկավարների կամ այլ հաստատության ներկայացուցիչների հետ:
8. Բազային մասնագիտության ոլորտը
 •   Բարձրագույն կրթություն։
 • Վերջին տասը տարվա ընթացքում բարձրագույն կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ:
9. Որակավորման մակարդակը ՈՄ-6 կամ ՈՄ-7 

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ