join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Քաղաքականություն

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ավանդական բժշկության համալսարանի  որակի ներքին ապահովման քաղաքականության նպատակն է շարունակաբար բարձրացնել իրականացվող ուսումնական, հետազոտական և կառավարման գործընթացների արդյունավետությունը, ապահովել դրանց իրականացումը կրթության որակի ընդունված չափանիշներին համապատասխան:

Որակի ներքին ապահովման նպատակն է նաև որակի արտաքին գնահատման հիմքերի ձևավորումը:

 

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Որակի ներքին ապահովման խնդիրներն են.

  •   մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում կրթության որակի շարունակական բարելավման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը,
  •  մշակել և/կամ կատարելագործել համալսարանում ՄԿԾ-ների պարբերական վերանայման ու մշտադիտարկման գործիքակազմը,
  • հիմքեր ստեղծել ՄԿԾ-ի գնահատման համար,
  • հզորացնել համալսարանի որակի ներքին ապահովման ստորաբաժանումը,
  • ապահովել համալսարանի արտաքին և ներքին շահակիցների մասնակցու-թյունը որակի ներքին ապահովման գործընթացներին,
  •  ապահովել ՈԱ արտաքին գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկության հավաքման, մշակման և վերլուծման կառուցակարգեր,
  • ապահովել ՈԱ գործընթացների հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը,
  •  ապահովել ՈԱ ներքին համակարգի պարբերական վերանայումն ու բարելավումը:

ԱԲՀ ՈԱ Քաղաքականության մասին ավելի մանրամասն՝ 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ