join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Մեր մասին

Համալսարանի առաքելությունը

Ավանդական բժշկության համալսարանը բժշկական կրթության, բժշկագիտության և առողջապահության առաջատար կրթօջախ է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է բժշկական կրթության ազգային և տարածաշրջանային եզակի և նախադեպը չունեցող, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, բանիմաց, բարձր բարոյականությամբ օժտված, բժիշկ-հիվանդ հարաբերության մեջ իրենց դերը գիտակցող բժիշկների պատրաստմանը:

Ռեկտորի ուղերձը

Բարի գալուստ մեր նոր կայք:

Մասնագիտական գիտելիքներով հարուստ, բանիմաց, հմուտ մասնագետը պետության ամենաարժեքավոր հարստությունն է:

Գիտակից և կիրթ սերնդով է պայմանավորված յուրաքանչյուր պետության տեղն ու դերը համաշխարհային արագընթաց զարգացումներում:

Արդի դարաշրջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում մասնագիտական կրթությանը: Այժմ բավարար չէ լինել պարզապես մասնագետ. կրթական ոլորտում իրականացվող բոլոր գործընթացները միտված են մրցունակ և որակյալ մասնագետների պատրաստմանը:

Որակյալ կրթությունը, բարձրակարգ մասնագետ լինելը ժամանակի հրամայականն է, ուստի օրըստօրե փոփոխվող համաշխարհային մարտահրավերներին կարող են դիմագրավել միայն արդիական, կայուն, հարուստ գիտելիքներով:

Ավանդական բժշկության համալսարանը բարձր հեղինակություն է վայելում Հայաստանի կրթական համակարգում:

Առաջնորդվելով իր որդեգրած սկզբունքով, այն է՝ անզիջում լինել չառաջադիմող ուսանողների նկատմամբ և պատրաստել միայն գրագետ ու բանիմաց, որակյալ մասնագետներ, մեր բուհը դարձել է ուսուցման այլընտրանքային դարբնոց, որի շրջանավարտներն իրենց մակարդակով մրցակից են պրակտիկ և տեսական բժշկության ասպարեզում:

Ուսանողները մեր համալսարան ոտք են դնում նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և լավ մասնագետ դառնալու հավակնությամբ։

Ցանկանում եմ վստահեցնել, որ բուհի ղեկավարությունն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ուսումնառության տարիները լինեն բովանդակալից և հետաքրքիր։

Ուստի, սա է մեր հորդորը բոլոր ուսանողներին, օգտագործեք ձեր լավագույն տարիները՝ որակյալ կրթություն ստանալու, բարձրակարգ մասնագիտական գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելու համար:

 

Ռեկտոր՝ կ.գ.թ., պրոֆեսոր Ն. Խ. Սարիբեկյան 


Համալսարանի տեսլականը

Ավանդական բժշկության համալսարանը  ձգտում է դառնալ հաստատություն, որն

  • առաջարկում է կրթական, գաղափարային, հետազոտական առաջանցիկ ու մատուցվող բժշկական կրթական ծրագրեր, որոնք համահունչ են ժամանակակից բժշկական կրթության միջազգային կրթական սկզբունքներին,
  • ունի գործուն և արդյունավետ կառավարում ու վարչարարություն, անհրաժեշտ ենթակառույցներ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ուսումնական և լաբորատոր բազա, որը նպաստում է կրթության որակի անընդհատ ու շարունակական բարելավմանը,
  • կապահովի ապագա ազգային, բանիմաց և բարձր բարոյականությամբ օժտված այնպիսի բժիշկների պատրաստմանը, ովքեր ամբողջովին կգիտակցեն իրենց դերը բժիշկ-հիվանդ հարաբերության մեջ,
  • կլինի հասանելի, մատչելի և նախընտրելի ուսումնական հաստատություն հասարակության ամենատարբեր շերտերի համար, անկախ տարիքից, սեռից, ռասայական ու ազգային պատկանելությունից, համոզմունքներից և քաղաքական նախասիրություններից,
  • առաջարկվող կրթական ծրագրերը համապատասխանեցնել եվրոպական բժշկական բարձրագույն կրթական տարածքի հիմնարար սկզբունքներին, ժամանակակից և ավանդական բժշկության ինտեգրման առանձնահատուկ մոտեցումներով,
  • սեփական հնարավորությունների ներդրմամբ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան բժշկական գիտակրթական ծրագրերի ապահովում,
  • կհանդիսանա տարածաշրջանում նոր որակի բժշկական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և վերաորակավորման բարձր մակարդակի կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություն,
  • կրթությունը և գիտական հետազոտությունը խթանելու համար ունակ կլինի իրականացնելու զարգացման համակարգված ռազմավարություն:

Ավանդական  բժշկության  համալսարանը հիմնադրվել է 1991 թվականին:

Ավանդական Բժշկության Համալսարանը, լինելով տարածաշրջանում եզակի և նախադեպը չունեցող առաջատար կրթօջախներից մեկը, իր առանձնահատկությամբ տարբերվում է մյուս բժշկական բուհերից: Իր գործունեության ողջ ընթացքում համալսարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը և ամբողջ կոլեկտիվը հետևողականորեն ձգտել են իրականացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ուսումնագիտական գործընթաց: Դասախոսական կազմը համալրված է մանկավարժական, մասնագիտական բազմամյա փորձառություն  ունեցող, հանրապետությունում և նրա շրջանակներից դուրս  ճանաչված  գիտնականներով, դասախոսներով, բժիշկներով, որոնց աշխատանքի  շնորհիվ  ԱԲՀ-ն  այսօր ունի մեծ հեղինակություն և  իր արժանի տեղն է զբաղեցնում հանրապետության բուհական համակարգում: 

Համալսարանը պատրաստում է բժշկական կրթության, բժշկագիտության և առողջապահության ոլորտի նոր որակի, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան բժիշկ- մասնագետներ, որոնք ժամանակակից բժշկությանը զուգահեռ տիրապետում են նաև գիտական փորձով հաստատված ավանդական բժշկության ախտորոշման և բուժման մեթոդներին: Շրջանավարտները, ցուցաբերելով կլինիկական ճկուն մտածելակերպ, ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած տեսական և գործնական գիտելիքները կիրառում են պրակտիկ գործունեության ընթացքում՝ զուգակցելով ժամանակակից և ավանդական բժշկության ախտորոշման և բուժման մեթոդները, զարգացնելով 21-րդ դարի բժշկությունը ինտեգրման ուղով:

 Դարերի պատմություն ունեցող ավանդական բժշկությունը գիտական մակարդակով բժշկական բուհական ուսումնական գործընթացում ներդնելու  նախաձեռնությունը,  ինչպես նաև ինտեգրատիվ բժշկության զարգացման բնագավառում  ունեցած ծառայությունը լավագույնս արժևորվել է  1998թ. Կիպրոսում կազմակերպված միջազգային կոնֆերանսում` գնահատվելով որպես ինտեգրատիվ բժշկության մասնագետներ պատրաստելու առաջին և առաջավոր փորձ:

Համալսարանը ՀՀ  կրթության  և  գիտության  նախարարության  կողմից  հավատարմագրվել  է 2001թ. (Լիցենզիա N0002, Պետական հավատարմագիր N 129), շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:

Ավանդական բժշկության համալսարանը վերջին  հավատարմագրումն անցել է 2021 թվականին: «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) Հավատարմագրման հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 15-ի N41 որոշմամբ ԱԲՀ-ին շնորհվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում:

Համալսարանը  համագործակցում  է  հանրապետության  և  օտարերկրյա  հաստատությունների  ու  կազմակերպությունների  հետ:

Մենք աշխատում ենք հասարակության բարեկեցության համար:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ