join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ֆակուլտետներ

Համալսարանի բուժական ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1991թ.՝ դեկան Ա. Կարապետյանի ղեկավարությամբ:

Համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը հիմնադրվել է՝ 1996թ. դեկան հ.գ.թ., դոցենտ Կ. Վարդանյանի ղեկավարությամբ:

1

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ