join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ուշադրություն

Հարգելի՛ դասախոսներ, ուսանողներ,

Ստորև կարող եք գտել «JSTOR» թվային գրադարանի հանրահասանելի ամսագրերը և էլեկտրոնային գրքերը։ Թեմատիկ ընդգրկվածությունը շատ լայն է՝ բժշկություն,  բնական գիտություններ, հասարակական գիտություններ և այլն։

 Ամսագրեր-  https://about.jstor.org/oa-and-free/open-access-journals/

Գրքեր-           https://about.jstor.org/librarians/books/open-access-books-jsto

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ