join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ուշադրություն

Հարգելի՛ ուսանողներ,

«Bookshare» առցանց գրադարանը տրամադրում է մոտ 10.000 էլեկտրոնային գրքերի անվճար հասանելիություն։

«Bookshare»-ը տեսողական և կարդալը խոչընդոտող այլ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մատչելի էլեկտրոնային գրքերի մասնագիտացված առցանց գրադարան է։

«Bookshare»-ի անվճար հասանելի անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հնդկերեն և այլ լեզուներով 9884 էլեկտրոնային գրքերը թույլ են տալիս ընթերցողին կարդալ մեծ տառատեսակով, լսել և ներբեռնել դրանք։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ