join
facebook

Documents

 • ԱԲՀ ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման ԶԵԿՈՒՅՑ
 • ԱԲՀ ներքին կարգապահական – ԿԱՆՈՆՆԵՐ
 • ԱԲՀ  ամբիոնի – ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԲՀ  արխիվի գործունեության  – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐ
 • ԱԲՀ  բակալավրի կրթական ծրագրի ընդունելության – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  գիտա-բժշկական ուսումնական կենտրոնի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  գիտական խորհրդի – ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԲՀ  գիտական մասի– ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  գիտելիքների ստուգման կազմակերպման և անցկացման, արդյունքների ամփոփման, բողոքարկման և վերահանձնումների – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  դասալսումների անցկացման և քննարկման– ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ընդհանուր բաժնի մասին – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ընտրովի դասընթացների ընտրության և կազմակերպման– ԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  լաբորանտի, ավագ լաբորանտի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  կառավարման խորհրդի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  հաշվապահության – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  մագիստրատուրայի ընդունելության– ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  միջազգային կապերի բաժնի  – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման-ԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  որակի ապահովման հանձնաժողովի – ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԲՀ  ուսանողական  գիտական ընկերության – ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԲՀ  ուսանողական  խորհրդի – ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱԲՀ  ուսանողի գիտելիքների գնահատման համակարգի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսանողի վարքի – ԿԱՆՈՆՆԵՐ
 • ԱԲՀ  ուսանողների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկման – ԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսանողների նպաստների և զեղչերի տրամադրման – ԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսումնական գծով պրոռեկտորի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսումնական մասի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  պատվավոր կոչումներ շնորհելու – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկի նորմեր
 • ԱԲՀ  պրոֆեսորադասախոսական կազմի իրավունքների և պարտականությունների – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման և ազատման – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ռեկտորատի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ռեկտորի ընտրության – ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  սովորողների ակադեմիական շարժունության – ԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  տնտեսական մասի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  օգնության տրամադրման – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԱԲՀ  ֆակուլտետի – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • ԳԱԲՀ  գրադարանի մասին – ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 • Կրեդիտային Համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
 • Որակի ապահովման կենտրոնի-ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • Պետական Հավատարմագիր
 • Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության –ԿԱՐԳ

 

Our Partners